The Simon Time Trivia Show – #24 – Trivia Newton John